Nordisk Netværk for Editionsfilologer (NNE)

NNE er en løst organiseret gruppe af videnskabelige udgivere i Norden. Netværket blev stiftet i november 1995 og tæller p.t. ca. 250 medlemmer. De fleste arbejder med udgivelse af nyere forfatterskaber (dvs. materiale efter bogtrykkerkunstens opfindelse), men Netværket omfatter også middelalderfilologer og klassiske filologer. Der stilles ikke krav om tilknytning til en institution og eller om medlemskab af et nationalt udgiverselskab.

Netværkets formål er dobbelt: dels at skabe rum for udveksling af faglige erfaringer, dels at bidrage til en styrkelse af editionsfilologien som faglig disciplin i de nordiske lande. Formålene søges fremmet bl.a. gennem afholdelse af konferencer, ved udgivelse af bøger om editionsfilologiske emner og ved afholdelse af forskeruddannelseskurser (jf. nedenfor).

Økonomisk er medlemskab af Netværket indtil videre gratis; kun deltagelse i konferencer og lignende kan medføre udgifter. Netværkets aktiviteter drives så vidt muligt ved hjælp af fondsstøtte og ubetalt arbejde.

Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppen til planlægning af Netværkets aktiviteter består af åtte personer:

Interesserede kan optages på NNE's medlemsliste ved at udfylde en tilmelding med navn og e-postadresse. Medlemskab er gratis.